DJ Mister Jones
Voor een TOP feest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie

06-337 686 06

 

info@misterjones.nl

 

 

Apeldoorn

Privacy Verklaring

Home > privacy-policy

PRIVACYVERKLARING

DJ Vesnesa gevestigd aan: Vliegenzwam 79, 7324CA Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.djmisterjones.nl

Vliegenzwam 79
7324CA Apeldoorn
tel: 06337 686 06

Persoonsgegevens die wij verwerken

DJ Mister Jones, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat uzelf of uw werkgever deze aan ons verstrekt, waaronder ook artikelen of andere zakelijke publicaties in de media of social media.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,

 • Bedrijf/instelling

 • Functie- naam/type

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djmisterjones.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DJ Mister Jones verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over onze producten en diensten

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

DJ Mister Jones analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

DJ Mister Jones verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DJ Mister Jones neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DJ MIster Jones) tussen zit.

DJ Mister Jones gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: DJ Mister Jones gebruikt een CRM systeem voor het verwerken van inkomende- en uitgaande correspondentie en het vastleggen van (telefonische) notities door onze medewerkers over projecten waarin (potentieel) DJ Mister Jones producten kunnen worden verwerkt, alsmede de bij deze projecten (direct of indirect) betrokken partijen (/personen). Het gebruik van deze data heeft primair betrekking op het project en secundair de relatie die DJ Mister Jones met betreffende partij onderhoud.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij streven ernaar continu een actueel relatiebestand in ons CRM systeem te hebben. Voor relaties/ personen waar geen actief contact meer mee wordt onderhouden geldt een bewaartermijn van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden DJ Mister Jones verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DJ Mister Jones en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@djmisterjones.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DJ Mister Joneswil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-van-bezwaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DJ Mister Jones neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@djmisterjones.nl

 

Een topfeest begint bij DJ Mister Jones! 06-337 686 06